FANDOM


Mynnarivon sopimus kirjoitettiin Suuren maailmansodan jälkeen, sodassa sattuneiden sotarikosten vuoksi. Ainakin Khalifornia on julkisesti kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimusta.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet ainakin Kyporia, Kastamere, Kirjala ja Saaristo.

Yleiset periaatteet Muokkaa

 • Tarpeetonta kärsimystä on vältettävä.
 • Tehdään ero taistelijoiden ja ei-taistelijoiden välillä.
 • Kansainvälisellä yhteisöllä (WBI) on oikeus valvoa periaatteiden toteutumista.

Törkeät rikkomukset Muokkaa

 • Siviiliväestön tappaminen, ottaminen panttivangiksi, kidutus, siirtäminen ja karkotus.
 • Umpimähkäinen siviiliväestöön ja -kohteisiin vaikuttava aseellinen toiminta tietäen sen aiheuttavan kohtuuttomia ihmishengen menetyksiä ja haavoittumisia siviiliväestön keskuudessa tai vahinkoa siviilikohteille
 • Sellainen omaisuuden hävittäminen tai anastaminen, joka ei ole sotilaallisen välttämättömyyden kannalta perusteltu ja on toteutettu suuressa mittakaavassa laittomasti ja mielivaltaisesti.
 • Siviileille, haavoittuneille tai vangituille tehdyt biologiset kokeet ja heille haitalliset lääketieteelliset toimenpiteet.
 • Rotuerotteluun perustuvan epäinhimillisen tai alentavan käytännön harjoittaminen.
 • Taistelukyvytöntä vihollista vastaan hyökkääminen (vangittu, antautumassa oleva, tajuton tai muutoin haavoittumisen vuoksi vaaraton).
 • Sotavangin terveyden vaarantaminen tai kuoleman aiheuttaminen.
 • Säännönmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin estäminen.

"ei lailliset taistelijat" määritelmä ja käsittelyMuokkaa

Palkkasoturilla ei ole oikeutta taistelijan tai sotavangin asemaan. Palkkasoturiksi katsotaan henkilö, joka:

 • On erityisesti värvätty konfliktimaasta tai ulkomailta taistelemaan aseellisessa selkkauksessa ja aktiivisesti osallistuu varsinaisiin vihollisuuksiin pääasiassa henkilökohtaisen hyödyn vuoksi ja jolle selkkauksen osapuoli tai sen edustaja on luvannut huomattavasti korkeamman palkkion kuin mitä vastaavassa asemassa ja tehtävässä olevalle asianomaisen osapuolen asevoimissa palvelevalle henkilölle maksetaan tai on luvattu maksaa.
 • Ei ole selkkauksen osapuolen kansalainen eikä vakinaisesti asu selkkauksen osapuolen hallinnassa olevalla alueella.
 • Ei kuulu selkkauksen osapuolen asevoimiin eikä ole selkkauksen ulkopuolisen valtion viralliseen tehtävään lähettämä asevoimien edustaja.

Mynnarivon sopimuksen mukaan palkkasoturia voidaan kohdella tavanomaisena rikollisena ja hänet tuomita siviilioikeudessa voimassaolevan rikoslain mukaan. Häntä ei myöskään konfliktin jälkeen, toisin kuin sotavankia, tarvitse kotiuttaa kotimaahansa.

Myös laittomia taistelijoita voidaan kohdella palkkasotilaina, eikä näillä ole oikeutta sotavangin tai taistelijan asemaan. Laittomaksi taistelijaksi lasketaan henkilö, joka:

 • Aseellisesti varustautunut ja sotatoimia suorittava henkilö, joka ei käytä konfliktin osapuolten virallisesti hyväksymiä asepukua tai tunnuksia. Ja, jota ei suoranaisesti voi yhdistää komentoketjun ja viimekädessä yksittäisen komentajan alaisuuteen.

Joukkotuhoaseet Muokkaa

 • Joukkotuhoaseiksi laskettakoon ydinaseet, kemialliset aseet ja biologiset aseet. Näiden aseiden kehittäminen tahi käyttäminen laskettakoon sotarikokseksi, niiden suuren ja hallitsemattoman tuhovoiman takia.